Integritetspolicy

Senast uppdaterad 23 oktober 2023

(1) ÖSTERBERGS INDUSTRIHANDEL AB VÄRNAR OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET

Österbergs Industrihandel AB, org. nr. 556011-0503, Box 5240, 650 05 Karlstad, (”Österbergs” eller ”Bolaget”) värnar om att dina personuppgifter ska behandlas på ett integritetssäkert sätt med god skyddsnivå och i enlighet med den nya dataskyddsförordningen.

I denna Integritetspolicy redogör vi närmare för hur Österbergs behandlar personuppgifter om dig i egenskap av att du representerar ett företag som i sin tur är kund/leverantör eller potentiellt blivande kund/leverantör hos Österbergs. Integritetspolicyn gäller vidare för dig som besöker vår hemsida www.osterbergs.nu, och som ansöker om anställning hos oss.

Vid frågor om Österbergs integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta Bolaget genom att skicka ett e-postmeddelande till it@osterbergs.nu

(2) PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH DATASKYDDSANSVARIG

Österbergs är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig har utsett Marita Eriksson till dataskyddsansvarig (”Dataskyddsansvarig”). Dataskyddsansvarig har bland annat till uppgift att övervaka att Österbergs behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du kan kontakta Dataskyddsansvarig på it@osterbergs.nu

(3) VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR ÖSTERBERGS?

Personuppgifter är alla upplysningar och all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet. Det är uppgifter om dig och din person. Exempel på personuppgifter är namn, kontaktuppgifter, bilder av dig och IP-adress.

Med behandling avses varje typ av åtgärd som vidtas med personuppgifter såsom insamling, lagring, användning, bearbetning och överföring av personuppgifter.

Kunder, leverantörer och samarbetspartners

Österbergs samlar in och lagrar följande information om dig som Österbergs behöver för att kunna kontakta dig och fullgöra Bolagets åtagande gentemot dig som kund, leverantör eller samarbetspartner.

 • Person- och kontaktinformation, såsom namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • I förekommande fall kopia av ID.
 • I förekommande fall användarnamn och lösenord till webbshopsportal. .
 • Uppgifter som du förmedlar till Österbergs per e-post, när du är aktiv i våra sociala medier eller genom andra kommunikationskanaler.
 • Uppgifter från kundundersökningar och kundutvärderingar.
 • Betalnings- och köphistorik.
 • Kreditupplysningar.
 • Kund-, leverantörs och/eller samarbetsavtal.
 • Betalningsinformation, såsom bankuppgifter, kontonummer och i förekommande fall IBAN, SWIFT m.m.
 • Uppgifter om reklamationer och garantiärenden.
 • I förekommande fall uppgifter från telefonsamtal med Österbergs växel eller kundtjänst.
 • I förekommande fall med anledning av företagsevenemang eller möten kostpreferenser, eventuella allergier och/eller funktionsnedsättning.
 • I förekommande fall uppgifter (bilder och filminspelningar) från övervakningskamera uppsatt i anslutning till Österbergs bränslepump.


Företagsrepresentanter för t.ex. kunder, leverantörer och samarbetspartners

Österbergs samlar in och lagrar följande information om dig som Österbergs behöver för att kunna kontakta dig i egenskap av representant för ett företag eller organisation.

 • Person- och kontaktinformation, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, titel, befattning och arbetsgivare.
 • I förekommande fall användarnamn och lösenord till webbshopsportal.
 • Uppgifter som du som företagsrepresentant förmedlar till Österbergs per e-post, när du är aktiv i våra sociala medier eller genom andra kommunikationskanaler.
 • I förekommande fall uppgifter från telefonsamtal med Österbergs växel eller kundtjänst.
 • I förekommande fall uppgifter med anledning av företagsevenemang eller möten kostpreferenser, eventuella allergier och/eller funktionsnedsättning.
 • I förekommande fall uppgifter (bilder och filminspelningar) från övervakningskamera uppsatt i anslutning till Österbergs bränslepump.


Dina personuppgifter samlas i regel in från det företag eller organisation som du representerar, men i förekommande fall direkt från dig genom e-postkorrespondens eller annan kommunikation, i samband med att du närvarar på våra företagsevenemang eller möten samt när du är aktiv på våra sociala medier. Österbergs kan även få personuppgifter om dig från övriga bolag inom den koncern som Österbergs ingår i eller från Österbergs övriga samarbetspartners. Bolaget använder vidare externa informationstjänster för att, vid behov, komplettera med t.ex. befattnings- och kontaktinformation.

Potentiella kunder/leverantörer och företagsrepresentanter för potentiella kunder/leverantörer

Österbergs kan samla in och lagra följande information om dig i egenskap av att du är en potentiell kund till Österbergs eller att du är företagsrepresentant på ett bolag som är potentiell kund till Österbergs.

 • Person- och kontaktinformation, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, titel, befattning och arbetsgivare.
 • I förekommande fall uppgifter (bilder och filminspelningar) från övervakningskamera uppsatt i anslutning till Österbergs bränslepump.


Besökare av Österbergs hemsida

I samband med att du besöker Österbergs hemsida samlar vi in följande information om dig som Österbergs behöver för att kunna förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla vår hemsida.

 • Tekniska uppgifter, såsom IP-adress, MAC-adress, URL, unik enhets ID, nätverkets och enhetens prestanda, webbläsare, språk- och identifikationsinställningar, geografisk position, operationssystem, andra uppgifter från cookies eller liknande (enhetsinformation).


Rekrytering 
(arbetssökande hos Österbergs)

Österbergs samlar in följande information om dig som vi behöver för att kunna rekrytera rätt personer till tjänster i Bolaget.

 • Person- och kontaktinformation, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, titel, befattning och arbetsgivare.
 • Uppgifter i personligt brev och CV.
 • I förekommande fall bild.
 • Övriga uppgifter som du lämnar till oss i samband med rekrytering.
 • I förekommande fall uppgifter (bilder och filminspelningar) från övervakningskamera uppsatt i anslutning till Österbergs bränslepump.

Personuppgifter om dig kan överlämnas till oss direkt från dig eller från bemannings-, rekryterings-, eller inhyrningsföretag som du söker arbete genom.

Övriga besökare i Österbergs lokaler inom kameraövervakat område (tankstation)

I samband med att du vistas i ett kameraövervakat område inom Österbergs anläggningar samlar vi in följande information om dig för att förebygga och hantera brottslighet.

• I förekommande fall uppgifter (bilder och filminspelningar) från övervakningskamera uppsatt i anslutning till Österbergs bränslepump.

(4) VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER 

För vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellerna nedan.

Kunder, leverantörer och samarbetspartners (inklusive företagsrepresentanter för dessa)

Ändamål Laglig grund
Kunna hålla kontakten med en representant för företaget, t.ex. avseende orderhantering och när leverans av varor eller tjänster ska ske. Behandlingen är nödvändig för Österbergs berättigade intresse av att ha kontakt med dig i syfte fullgöra avtalet med kunden/leverantören, dvs. företaget som du som företagsrepresentant representerar (intresseavvägning).
Uppfylla författningsreglerade krav, exempelvis säkerhetskrav och bokföringskrav. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Österbergs rättsliga förpliktelser.
Möjliggöra marknadsföring och kommunikation om Österbergs varumärke och Bolagets produkter, t.ex. utskick av nyhetstidning och annat marknadsföringsmaterial, inbjudan till Bolagets evenemang, möten och andra sammankomster m.m. Behandlingen är nödvändig för Österbergs berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke, sina varor och andra liknande varor till dig som kund eller till företaget som du som företagsrepresentant representerar (intresseavvägning).
För att genomföra nöjdhetsundersökningar och andra undersökningar rörande Österbergs produkter och kundens köpupplevelse. Behandlingen är nödvändig för Österbergs berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra sitt varumärke, sina produkter och sin marknadsföring (intresseavvägning).
För att säkerställa betalning och analysera köphistorik i syfte att erbjuda kunder rätt produkter och marknadsföring.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med kunden.

Behandlingen är nödvändig för Österbergs berättigade intresse av att erbjuda sina kunder en relevant marknadsföring med hänsyn till kundens tidigare köp (intresseavvägning).

För att kunna motta betalning från kunden vid köp av Österbergs produkter, tjänster och service. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med kunden.
För att kunna förmedla finansieringstjänster till kunden vid köp av Österbergs produkter, tjänster och service. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med kunden. Behandlingen är nödvändig för Österbergs berättigade intresse av att erbjuda sina kunder möjligheter till finansiering vid köp av Österbergs produkter, tjänster och service (intresseavvägning).
För att kunna å kundens vägnar säkerställa att denne får del av och utnyttjar erbjudande om förlängd garantitid i förhållande till tredjepartsleverantörer för Österbergs levererade produkter och tjänster som omfattas av sådant erbjudande. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med kunden. Behandlingen är nödvändig för Österbergs berättigade intresse av att erbjuda sina kunder möjligheter till förlängd garantitid i förhållande till tredjepartsleverantörer (intresseavvägning).
För att kunna bemöta och kompensera kunden vid reklamationer och garantiärenden. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med kunden.
För att kunna erbjuda kunder en attraktiv betalningsmodell samtidigt som Bolaget säkerställer att det erhåller betalning för sina produkter och tjänster, samt förebygga, förhindra och utreda bedrägerier och stölder. Behandlingen är nödvändig för Österbergs berättigade intresse av att kunna erbjuda sina kunder en attraktiv betalningsmodell samt erhålla betalning för sina produkter och tjänster (intresseavvägning).
Uppgifter från telefonsamtal med Österbergs växel eller kundtjänst behandlas för statistiska ändamål i syfte att effektivisera och kvalitetsförbättra Österbergs växel och kundtjänst. Behandlingen är nödvändig för Österbergs berättigade intresse av att kvalitetssäkra och säkerställa en effektiv hantering av växel och kundtjänst (intresseavvägning).
Uppgifter från övervakningskamera uppsatt i anslutning till Österbergs bränslepump behandlas för att motverka och hantera brott inom ett specifikt område i Bolagets lokaler. Behandlingen är nödvändig för Österbergs berättigade intresse av att utreda brott såsom skadegörelse, stöld eller annan brottslighet i anslutning till tankstationen i Bolagets lokaler samt säkerställa den fysiska säkerheten för framför allt anställda och andra som vistas i Bolagets lokaler och en trygg miljö (intresseavvägning). Avskiljande av bild- och filmmaterial kommer endast ske i de fall det är nödvändigt för fastställa, försvara eller göra
gällande rättsliga anspråk.

Potentiellt framtida kunder, leverantörer eller samarbetspartners

Ändamål Laglig grund
Möjliggöra marknadsföring och kommunikation om Österbergs varumärke och produkter, t.ex. utskick av nyhetstidning och annat marknadsföringsmaterial, inbjudan till Bolagets evenemang och andra sammankomster m.m. Behandlingen är nödvändig för Österbergs berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke, sina varor och andra liknande varor till dig eller till företaget som du som företagsrepresentant representerar (intresseavvägning).
Uppgifter från övervakningskamera uppsatt i anslutning till Österbergs bränslepump behandlas för att motverka och hantera brott inom ett specifikt område i Bolagets lokaler. Behandlingen är nödvändig för Österbergs berättigade intresse av att utreda brott såsom skadegörelse, stöld eller annan brottslighet i anslutning till tankstationen i Bolagets lokaler samt säkerställa den fysiska säkerheten för framför allt anställda och andra som vistas i Bolagets lokaler och en trygg miljö (intresseavvägning). Avskiljande av bild- och filmmaterial kommer endast ske i de fall det är nödvändigt för fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk.

Besökare av Österbergs hemsida

Ändamål Laglig grund
För att säkerställa driften av Österbergs hemsida och applikation. För att kunna utveckla vår hemsida för att anpassa den bättre utifrån hur Österbergs hemsida (www.osterbergs.nu) används. Behandlingen är nödvändig för Österbergs berättigade intresse av att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla sin hemsida och i syfte att attrahera fler kunder/samarbetspartners och att öka graden av återkommande kunder/ samarbetspartners (intresseavvägning).

Rekrytering (arbetssökande hos Österbergs)

Ändamål Laglig grund
För att, i samband med rekrytering, kunna avgöra vem som är bäst lämpad för en tjänst samt att säkerställa att aktuell person har nödvändig kompetens. Behandlingen är nödvändig för Österbergs berättigade intresse av att anställa rätt personal och att säkerställa att kompetenta personer arbetar för Bolaget (intresseavvägning).
Uppgifter från övervakningskamera uppsatt i anslutning till Österbergs bränslepump behandlas för att motverka och hantera brott inom ett specifikt område i Bolagets lokaler. Behandlingen är nödvändig för Österbergs berättigade intresse av att utreda brott såsom skadegörelse, stöld eller annan brottslighet i anslutning till tankstationen i Bolagets lokaler samt säkerställa den fysiska säkerheten för framför allt anställda och andra som vistas i Bolagets lokaler och en trygg miljö (intresseavvägning). Avskiljande av bild- och filmmaterial kommer endast ske i de fall det är nödvändigt för fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk.

Övriga besökare i Österbergs lokaler inom kameraövervakat område (tankstation)

Ändamål Laglig grund
Uppgifter från övervakningskamera uppsatt i anslutning till Österbergs bränslepump behandlas för att motverka och hantera brott inom ett specifikt område i Bolagets lokaler. Behandlingen är nödvändig för Österbergs berättigade intresse av att utreda brott såsom skadegörelse, stöld eller annan brottslighet i anslutning till tankstationen i Bolagets lokaler samt säkerställa den fysiska säkerheten för framför allt anställda och andra som vistas i Bolagets lokaler och en trygg miljö (intresseavvägning). Avskiljande av bild- och filmmaterial kommer endast ske i de fall det är nödvändigt för fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk.

(5) HUR LÄNGE BEVARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

Vissa personuppgifter kommer, i syfte att uppfylla relevant bokföringslagstiftning, att sparas i sju år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret, till vilken informationen hörde, avslutades.

Kontaktuppgifter till företagsrepresentanter lagras under den tid Österbergs bedömer att uppgifterna är nödvändiga för att upprätthålla relationen med företaget/organisationen. Radering ska ske när Österbergs får kännedom om att uppgifterna inte längre är adekvata eller relevanta för ändamålet, eller på begäran av kontaktpersonerna.

För närmare information om hur länge Österbergs lagrar specifika personuppgifter var vänlig kontakta Österbergs. Kontaktuppgifter framgår under avsnittet ”Kontakt” nedan.

(6) VEM LÄMNAR VI UT PERSONUPPGIFTERNA TILL?

Österbergs lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtaganden mot dig, kunder och samarbetspartners. Dina personuppgifter kommer inte att säljas till tredje part i reklamsyfte. I nedanstående tabell anges situationer då dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part.

Tredje part Anledningen till att personuppgifterna lämnas ut till tredje part
Andra bolag inom Österbergs koncern Centrala funktioner såsom marknadsföring och ekonomi sköts gemensamt inom den koncern som Österbergs ingår i varför personuppgifter kan behöva överföras till andra bolag inom koncernen.
Leverantör av molntjänst Österbergs lagrar viss information i molntjänster, varför dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till leverantörer av sådana molntjänster.
Leverantörer och samarbetspartners Österbergs kan komma att lämna ut dina personuppgifter till olika leverantörer i vår verksamhet. Detta sker bl.a. i de fall leverantörerna eller samarbetspartnerna behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina uppdrag som de utför på uppdrag av Österbergs eller i samband med att tredjepartsleverantörer erbjuder förlängd garantitid som Österbergs tecknar å sina kunders vägnar.
Bolag som tillhandahåller finansieringslösningar för kund I de fall en kund är intresserad av finansieringslösning för sitt köp förmedlar Österbergs uppgifter om kunden till finansieringsbolag som Österbergs samarbetar med och som i sin tur ingår avtal och kommunicerar direkt med kunden.
Myndigheter Personuppgifter kan komma att överlämnas till myndigheter då det krävs för att uppfylla lagenliga skyldigheter.
Avyttring För det fall Österbergs avser att överlåta hela eller delar av Österbergs verksamhet kan personuppgifter komma att lämnas ut till en potentiell köpare.

(7) ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJELAND

Österbergs kan komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Vid en eventuell överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, vidtar Österbergs åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade. Vi vidtar även de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Exempelvis kan personuppgifter som samlas in om dig genom din användning av Österbergs webbplats överföras till Google i USA, genom Google Analytics. Österbergs har säkerställt att dina rättigheter garanteras vid överföring till USA genom Googles anslutning till EU-U.S Data Privacy Framework. Mer information EU-U.S. Data Privacy Framework finns tillgängligt på https://www.dataprivacyframework.gov/s/

(8) SOCIALA MEDIER

Vad gäller de personuppgifter som förekommer och behandlas på sociala medier så som LinkedIn hänvisar vi användare till respektive tjänsts policy för information om hur de behandlar personuppgifter. Enligt Österbergs är syftet med behandlingen att representanter för befintliga kunder, potentiella kunder och samarbetspartners till Österbergs ska kunna interagera och ha kontakt med Österbergs via sociala medier. Detta för att bidra till en god relation med kunder och samarbetspartners och för att göra Österbergs kundservice och produkt lättillgänglig genom flera olika kanaler. Behandlingen är nödvändig för Österbergs berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke och sina produkter till befintliga och potentiella kunder samt till samarbetspartners (intresseavvägning).

(9) DINA RÄTTIGHETER

Österbergs ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Österbergs kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av Österbergs begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter (exempelvis om sådan radering krävs enligt tillämplig lagstiftning), begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig). Österbergs kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten ‎6 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter som sker enligt denna punkt 9.

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du inte vill att Österbergs behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst skriftligen anmäla detta till Österbergs. När Österbergs har mottagit din anmälan kommer Österbergs att upphöra med att behandla personuppgifterna för detta marknadsföringsändamål.

Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Österbergs om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt 9.

Vi ser gärna att du hör av dig till oss om du har några klagomål beträffande vår behandling av dina personuppgifter, så att vi kan korrigera vår behandling om det är nödvändigt. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående Österbergs behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

(10) SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Österbergs har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna Integritetspolicy.

(11) COOKIES

Österbergs använder cookiesliknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på webbplatsen www.osterbergs.nu samt för att förbättra vår webbplats och att leverera en bättre och mer personlig service. Informationen lagras i form av en fil innehållande krypterade inloggningsdata. Österbergs använder cookies i enlighet med Österbergs vid var tid gällande policy för cookies.

(12) ÄNDRINGAR

Österbergs har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Vid ändringar av denna Integritetspolicy kommer Österbergs att publicera den justerade Integritetspolicyn på www.osterbergs.nu med information om när ändringarna träder ikraft samt i övrigt på lämpligt sätt informera kunder och samarbetspartners.

(13) KONTAKTINFORMATION

Tveka inte att kontakta Österbergs om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.

Österbergs kontaktinformation:
Österbergs Industrihandel AB
Org. nr.: 556011-0503
Postadress: Box 5240, 650 05 Karlstad
Telefon: +46 54 85 25 00
E-post: it@osterbergs.nu

Nyfiken på vad Österbergs kan erbjuda dig?

Har du frågor eller behöver hjälp? Kontakta oss via telefon eller fyll i kontaktformuläret intill. Vi ser fram emot att höra från dig!

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig.